Sd partiprogram 2019 kvinnor

by ЕфимPosted on

Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle. Nationen har utgjort grunden för demokratins och de solidariska välfärdssystemens framväxt. Samtidigt är det viktigt att poängtera att en alltför långtgående fördelningspolitik också kan få negativa konsekvenser. Och då måste vi säga nej till kvotering, eftersom detta i praktiken innebär att vissa får stå undan på grund av sådant som kön eller etnicitet. I likhet med andra områden menar vi dock att det är av yttersta vikt att dessa samarbeten präglas av mellanstatlighet och respekt för de olika staternas suveränitet. Krönika Skärmskrämsel juni 28, Av Agnes Wold. Ekonomin bärs inte upp av likriktade, anonyma produktionsenheter utan av tänkande, kännande och kulturellt präglade människor.

Det finns ett historiskt och konservativt motstånd mot kvinnors rättigheter vilket fortlever i SD:s partiprogram. Men därför kommer den feministiska kunskapen nu väl till pass.

Jimmie Åkesson och SD försöker stjäla och förvanska modiga kvinnors verk. Vi är lyckligtvis många i Sverige som på riktigt står på flickors och kvinnors sida, många kvinnor och alltfler män. Regeringen driver en feministisk politik som prioriterar frågorna.

Kvinnor i hela världen kämpar för jämställdhet. Ibland betalar de med sitt liv. Som jämställdhetsminister i Sveriges är jag förstås stolt över de framsteg träffa någon efter 30 gjorts här.

Det är dock vår skyldighet att uppmärksamma och solidarisera med den modiga kamp för kvinnors rättigheter som pågår i hela världen för samma friheter. Det är inte en kamp som en gång för alla är vunnen - den rätten måste alltid försvaras. Personuppgiftspolicy Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies. Jimmie Åkesson vill försämra för kvinnor, enligt debattörerna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten. Dela artikel Facebook Twitter E-post. Rötterna i nazismen En röst på SD är inte bara en röst på ett rasistiskt parti med rötterna i nazismen, det är också en röst på ett parti som aktivt motarbetar kvinnors och hbtqi-personers rättigheter.

De är också skarpare än Kristdemokraterna i abortfrågan, verkar det som, aborter är onaturliga i deras tankevärld.

De tycks inte en sekund fundera över hur en oönskad graviditet oavsett orsaken ensidigt drabbar kvinnan. De förstår sd partiprogram 2019 kvinnor inte, verkar det som, varför abortfrågan är och har varit en så central sd partiprogram 2019 kvinnor. De värnar om kärnfamiljen och valfriheten.

Sverigedemokraternas partiprogram

sd partiprogram 2019 kvinnor Men vilka får ta del av den här valfriheten? De verkar bortse från att de flesta familjer i Sverige är singelfamiljer eller stjärnfamiljer, det vill säga nyhopflyttade från tidigare parbildningar med särkullsbarn. De menar att vårdnadsbidraget ska höjas, en gammal kristdemokratisk paroll, vilket i praktiken handlar om att kvinnor ska kunna vara hemma med barnen i stället för att vara ute i samhället och skapa sin egen självständighet och identitet.

Varför tror du att SD representeras av så få kvinnor i riksdagen, kommuner och landsting? Under partiets grundnings-period på åttiotalet var det ett ultranation-alistiskt, nazi-influerat parti, det bär på vad man kan kalla för en manlighetskultur. De har hela tiden varit för skillnader och menar att de är naturliga. Tanken att könen är olika av naturen och att könsskillnader ska bevaras är inte sd partiprogram 2019 kvinnor budskap som kvinnor lockas av.

Det är ren och skär grabbjargong. Jag har aldrig hört politiskt engagerade kvinnor prata på det sättet. SD menar att de är för jämställdhet, men vill ta bort många av de politiska åtgärder som försöker främja jämställdhetsarbetet.

De är emot kvotering bland annat. Vad är det för slags jämställdhet de pratar om? Skillnader är naturliga, det är alltså inget problem att samhället är könsuppdelat.

SD-Kvinnor debatterar med andra politiska kvinnoförbund

Inte heller är det ett problem att kvinnor gör det mesta av hemarbetet. Från SD:s synpunkt är det ju naturligt och bör uppmuntras, exempelvis med höjt vårdnadsbidrag. Therese Borg svarar inte riktigt på vilka politiska åtgärder som kan komma ifråga för en ökad jämställdhet.

Dock tror jag att en bidragande orsak är den starka hotbild som drabbar många i vårt parti. Viktigt är att äldre inom omsorgen erbjuds meningsfulla aktiviteter och social samvaro liksom att de äldres individuella önskemål och preferenser respekteras. Vi betraktar de nationalistiska principerna som en färdriktning och ett rättesnöre snarare än som absoluta dogmer som i varje given situation skall tillämpas kompromisslöst och på kortast möjliga tid. Särskilt viktigt är detta då det är fråga om miljöhot, väpnade konflikter eller internationellt organiserad brottslighet.

Tvärtom vill de ju ha bort kvotering och andra jämställdhetsåtgärder. Det finns inget jämställdhetsproblem i det svenska samhället, tycks de anse. Bara för mycket jämställdhetspolitik. Allt är ganska bra som det är? Det är helt politiskt ointressant att säga sådant eftersom alla partier i Sverige tycker det. Det som är intressant är vad de lägger till. De anser att jämställdhetsarbetet har gått för långt. SD vill begränsa könsrollernas makt över oss men vill behålla dem. Det låter luddigt?

Kvinnorna som styr SD – ändrar bilden av partiet

Därför är det fel med genuspedagogik som vill motverka de socialt sd partiprogram 2019 kvinnor könen. Genuspedagogik och feministisk samhällssyn ser de som ett angrepp på deras biologiska könstänkande. De kritiserar i sitt nya program plötsligt samhällsforskaren Judith Butler och hennes teori om att kön är sociala konstruktioner. Det är den enda! Jag menar att pratet om Butler verkligen sticker ut och passar inte alls i partiprogrammets retorik som riktar sig till vanligt folk.

Hur många läsare vet vem Judith Butler är? Hur hänger denna värdekonservativa uppfattning ihop med de främlingsfientliga tankar som utgör kärnan i SD:s politik? Det som präglar hela programmet är skillnader.

  • Vårt alternativ till mångkulturalismen är en återgång till en gemensamhetsskapande assimi- lationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år , där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen.
  • Detta är val som vuxna och ansvarstagande människor bör kunna göra utan att staten ska lägga sig i.
  • Berikande kulturmöten sker bäst utan tvång eller propåer från överheten.
  • Det faktum att vi ser assimilering som möjlig och eftersträvansvärd är inte detsamma som att vi också ser den som okomplicerad.
  • Energieffektivisering ska prioriteras och satsningar på förnybara kraftkällor ska stödjas.
  • Sverigedemokraterna strävar därför efter att bibehålla och utveckla landets energisystem, med fokus på leveranssäkerhet, effektivitet och miljöansvar.

Har du barn i förskola? SD kämpar för vårdnadsbidragetde föredrar att du är hemma med barnen. Ett bidrag som skapat hemmafruar och påverkat arbetsfördelningen i hemmet, så att både tid med barn och hushållsarbete blivit mer ojämn.

Travel Companion

Lever du med en kvinna och längtar efter barn, eller är du ensamstående och kämpar mot klockan för att bli förälder? SD tycker inte att sd partiprogram 2019 kvinnor ska ha rätt till assisterad befruktning. Så, kvinna, kanske isar det till i magen. Ett samhälle likt till exempel det svenska samhället på talet, sd partiprogram 2019 kvinnor en uttalat överordnad majoritetskultur och en aktiv assimileringspolitik, men som inom sig rymmer en begränsad mängd invandrade indi- vider av annan kulturell bakgrund som ännu inte är fullt ut assimilerade och som hyser yt- liga utländska kulturimpulser i form av till exempel mat, kläder och dans, som den infödda befolkningen tagit till sig och uppskattar, är således inte att betrakta som en mångkultur enligt vår definition.

Vårt alternativ till mångkulturalismen är en återgång till en gemensamhetsskapande assimi- lationspolitik liknande den som rådde i landet fram till årdär målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen. Kärnan i assimilationstanken är att slå fast att den svenska staten inte är ett kulturellt vakuum och att den sd partiprogram 2019 kvinnor nationens kultur i kraft av sin historia, med undantag endast för de nationella minoriteterna, är överordnad andra nationers kulturer inom den svenska statens område.

Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in. Parallellt med detta skall stödet till bevarandet och levandegörandet av det svenska kulturarvet öka.

Invandrare som kommer till Sverige skall erbjudas grundläggande utbildning i det svenska språket, svenska lagar, svensk historia och svensk kultur och samhällsliv. Man skall också kunna få hjälp med att få en eventuell tidigare utbildning från hemlandet validerad.

Sommarens lästips: SD:s program

Utöver detta skall ansvaret för individens anpassning till det svenska samhället vila på den enskilde. Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor.

Främst har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket gjort att dessa invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen. Trots att problem inte har saknats har denna historiska invandring i flera fall haft en positiv nettoinverkan på samhället Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring bukfetma kvinnor orsak avlägsna länder och kulturkretsar.

Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer sd partiprogram 2019 kvinnor på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt. Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, sd partiprogram 2019 kvinnor menar att invandringen måste hål- las på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl.

Sverigedemokraternas partiprogram

Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande kon- sekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Sd partiprogram 2019 kvinnor skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet. Detta ger oss förutsättningar att nå de allra mest nödlidande och medför dessutom att vi kan hjälpa betydligt fler flyktingar för samma summa pengar jämfört med en modell där stora grupper av flyktingar hjälps i Sverige.

Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem. Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen.

Find a good fuck

Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer. Familjen med sin omhändertagande, kulturförmedlande och fostrande roll är samhällets viktigaste och mest grundläggande gemenskap.

Pearl

Starka och trygga familjer är en nödvändig förutsättning för harmoniska samhällsförhållanden. Politikens uppgift är att stötta familjerna utan att inkräkta på deras handlingsfrihet, men också att skapa starka skyddsnät och rycka ut till barnens stöd i de fall då föräldrarna sviker sitt ansvar eller då familjen av någon orsak faller sönder.

Den centrala utgångspunkten för Sverigedemokraternas familjepolitik är att barnens bästa skall beaktas i alla situationer inom familjepolitikens område. Det är Sverigedemokraternas övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxtmiljö. Samtidigt är vi medvetna om att detta är en samlevnadsform som inte fungerar för alla och vill naturligtvis arbeta för ett fullgott samhällsstöd till alla sd partiprogram 2019 kvinnor där barn finns med i bilden.

Som tidigare nämnts är det Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat.

Vi är också av den uppfattningen att de manliga och sd partiprogram 2019 kvinnor egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv.

Det minst komplicerade, och därmed bästa för de flesta barn, är enligt vår bedömning att få växa upp med sina biologiska föräldrar som moders- och fadersgestalter. Barn som inte växer upp i en kärnfamilj skall ha rätt att umgås med båda sina biologiska föräldrar och i de fall detta inte är möjligt skall barnet i alla fall ha rätt att få information om vilka de biologiska föräldrarna är eller var.

I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat.

Detta är orsaken till att vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående, som samkönade par och polyamorösa grupper. Undantaget från ovanstående princip är fall som gäller nära släktingar eller personer som barnet redan odlat sd partiprogram 2019 kvinnor nära relation till. Det faktum att vi erkänner förekomsten av biologiskt grundade skillnader mellan könen skall inte tolkas som att vi tror att alla män respektive kvinnor är stöpta i samma form.

Som alltid när man talar i generella termer handlar det om fallande skalor och utrymmet för individuella avvikelser är naturligtvis stort. Mot bakgrund av detta är det också naturligt för oss att erkänna att vissa människor kan födas med en oklar eller ombytt könstillhörighet och att dessa människor skall få samhällets stöd i händelse av att detta förhållande utgör ett problem för dem.

Erkännandet av olikhet skall heller inte tolkas som en strävan mot ojämlikhet. För Sverigedemokraterna är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga och respekterade.

Kläder för storväxta kvinnor11 %
Escort girl bratislava36 %
Samir och sigrid kärlek28 %

Inte heller skall det tolkas som att vi som parti har en bestämd uppfattning kring hur kvinnor respektive män bör bete sig eller vad de skall utbilda sig till eller arbeta med. Utgångspunkten att det finns skillnader som gör att kvinnor respektive män ibland kan se saker från olika perspektiv och göra saker på olika sätt förstärker ju, snarare än försvagar, betydelsen av att båda könen finns representerade på alla positioner i samhället.

Vår uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet. Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att sd partiprogram 2019 kvinnor och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.

På samma sätt som vi betraktar könstillhörighet som någonting nedärvt hos de flesta människor betraktar vi även den sexuella läggningen som en medfödd egenskap hos de flesta individer. Vi motsätter oss därmed de läror som hävdar att den sexuella läggningen endast är en social konstruktion.

Bortsett från att exotic nuru massage inte anser det vara förenligt med barnens bästa att låta samkönade par och polyamorösa grupper adoptera och inseminera samt att det bör vara upp till de religiösa församlingarna själva att avgöra huruvida vigselakten skall utsträckas till att gälla även andra än två sd partiprogram 2019 kvinnor av olika kön, så skall personer som tillhör någon av de sd partiprogram 2019 kvinnor minoriteterna ha samma rättigheter och skyldigheter som andra.

Trakasserier och förföljelse av någon människa på basis av dennes sexuella läggning är förkastligt och skall bestraffas hårt. Den ideella sektorn utgör en tredje betydelsefull sfär inom det svenska samhället vid sidan av det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Enskilda individers frivilliginsatser och de ideella föreningarnas, idrottslivets och de religiösa församlingarnas arbete stärker det sociala kapitalet i samhället och har en stor betydelse för bland annat kulturarvets bevarande, kunskapsutvecklingen, folkhälsan och demokratin.

Starka lokalsamhällen och en trygg och levande hembygd präglad av en stark medborga- randa, där människor oegennyttigt tar ansvar för samhället och andra medborgares välbefinnande, är en viktig faktor i byggandet av det goda samhället. Den ideella sektorn har i detta avseende en central funktion. Precis som i fallet med familjerna består statens och kommunernas primära uppgift i att lyfta fram och stödja den ideella sektorn utan att i alltför hög grad begränsa dess handlingsfrihet.

En förutsättning för att kunna erhålla stöd från det offentliga skall dock givetvis vara att den verksamhet som bedrivs är förenlig med demokratiska värderingar och en konstruktiv samhällsutveckling. Helt grundläggande för bevarandet och upprätthållandet av en livskraftig ideell sektor är förekomsten av ett starkt socialt kapital inom samhället.

Detta förutsätter i sin tur en stark gemensam identitet. Sverigedemokraterna är ett icke- konfessionellt parti som betraktar religionsfrihet som en naturlig del av det demokratiska samhället.

Vi definierar religionsfriheten som individens rätt att fritt få tro på vilken gud eller vilka gudar man vill utan att för den sakens skull drabbas av negativ särbehandling eller förföljelse.

Kvinnans viktigaste roll är att sköta hemmet och barnen, det skiner igenom i allt. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv. Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen.

När det kommer till utövandet av religionen måste det dock finnas tydliga begränsningar. Religionsfrihet innebär enligt vår mening inte någon absolut rätt att få säga eller göra vad man vill i en religions namn. Religiösa och sd partiprogram 2019 kvinnor religiösa medborgare skall lyda under samma lagar och regler. Religiös tillhörighet skall inte utgöra grund för positiv särbehandling och religioner som gör anspråk på samhällsinflytande måste få diskuteras och kritiseras på samma villkor som politiska ideologier.

Den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral. Sverige har varit ett kristet land i över tusen år. Kristendomen är intim sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten. Få andra idéer och institutioner har varit lika betydelsefulla för formandet av den svenska kulturen som kristendomen och den svenska kyrkan. Det svenska språket, sd partiprogram 2019 kvinnor, litteraturen, filosofin, moralen, traditionerna, arkitekturen, musiken m.

Påverkan har dock också varit ömsesidig. Förhållandena, förutsättningarna och kulturen i vårt land gjort att den svenska kristendomens historia innehåller vissa särdrag i jämförelse med andra kristna länder.

Många kristna högtider och traditioner är fortfarande en självklar del av vår nationella kultur och utgör viktiga inslag även i många icke troendes liv. Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies. De vill sänka abortgränsen — och tillåta barnmorskor att vägra abortvård.

I riksdagen har SD också röstat mot varje reform som kan förbättra livssituationen för hbtqi-personer. Sd partiprogram 2019 kvinnor val är ett val där de sexuella och reproduktiva rättigheterna i Sverige står på spel. Det är oroväckande att vi år har ett parti i Sveriges riksdag som är motståndare till rätten till abort. Än mer oroande är tystnaden i den allmänna debatten om vilken familje- och sexualpolitik Sverigedemokraterna SD står för, och vilka konsekvenser deras politik skulle få för kvinnor och hbtqi-personer i vårt land.

En röst på SD är inte bara en röst på ett rasistiskt parti med rötterna i nazismen, det är också en röst på ett parti som aktivt motarbetar kvinnors och hbtqi-personers rättigheter.