Kvinnor i mellanöstern

by МартаPosted on

Parlamentet välkomnar utrikestjänstens och kommissionens ansträngningar för att nå ut till fler delar av civilsamhället och inkludera den privata sektorn, och uppmanar dem att göra mer i detta avseende. Denna sida använder cookies. Parlamentet noterar överlappningen mellan den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet och den parlamentariska församlingen för Medelhavsområdet. Samtidigt som det i det dagliga livet sker så många mänskliga katastrofer att det är svårt att ta in. Parlamentet uppmanar till en mer konsekvent tillämpning av mer för mer-principen genom att definiera konkreta mål och riktmärken för ökat stöd i de bilaterala förbindelserna, på politisk nivå samt på program- och projektnivå. Slutomröstning: närvarande suppleanter. Parlamentet erkänner att det i vissa fall har skett positiv utveckling och att demokratiska landvinningar har befästs, men påpekar att dessa fortfarande inte är tillräckliga.

Parlamentet uppmanar till en mer konsekvent tillämpning av mer för mer-principen genom att definiera konkreta mål och riktmärken för ökat stöd i de bilaterala förbindelserna, på politisk nivå samt på program- och projektnivå.

Arely

Parlamentet påminner om att demokratiseringsmålet bara kan uppnås på ett hållbart sätt om det eftersträvas i de respektive länderna i både stadsområden och, i synnerhet, på landsbygden, och betonar att stabilitet främjar utvecklingen av demokrati och att en läglig förberedelseprocess som bör inbegripa ett brett samråd och involvera relevanta samhällsgrupper och ledare bidrar till att uppnå målet.

Parlamentet kvinnor i mellanöstern vidare att demokratisering både stöder ekonomisk utveckling och stärker rättsstatsprincipen.

”I 40 år har Irans kvinnor förtryckts av regimen”

Europaparlamentet är medvetet om de inledande åtgärderna från Europeiska utrikestjänsten och kommissionen, i samarbete och dialog med Europaparlamentet, för att väsentligt reformera EU:s politiska ram för de länder som genomlevde den arabiska våren i syfte att stärka dess politiska inflytande i Maghreb- och Mashriqregionerna.

Parlamentet hänvisar till den globala strategin för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik och dess mervärde när det gäller potentialen att uppnå synergieffekter inom åtgärder på EU-nivå, bygga vidare på den politiska, ekonomiska och sociala dialogen, ytterligare betona sambandet mellan socioekonomisk utveckling och varaktig säkerhet samt säkerställa lämpligt stöd och genomförande genom finansieringsinstrumenten för EU:s yttre åtgärder.

Parlamentet noterar översynen av den europeiska grannskapspolitiken frånsom syftar till att ta hänsyn till den förändrade situationen i regionen. Parlamentet insisterar på vikten av en djupgående och landsspecifik årlig rapport om genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken.

Parlamentet påminner även om det viktiga stöd som tillhandahålls av Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter EIDMR inom kvinnor i mellanöstern för genomförandet av EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati, riktlinjerna om mänskliga rättigheter och landsstrategierna, vilket har gjort det möjligt för EU att agera mer strategiskt på detta område, även i det södra grannskapet, och har säkerställt större ansvarighet, synlighet och effektivitet.

Europaparlamentet betonar behovet av att eftersträva den mest effektiva användningen av tillgängliga resurser för att optimera effekterna av EU:s yttre åtgärder, som ska utföras genom samordning och komplementaritet bland unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder. Europaparlamentet påpekar svårigheterna med att besvara migrant- och flyktingströmmarna från och genom Maghreb- och Mashriqregionerna på ett lämpligt sätt, med att ha ett säkerhetsfokuserat perspektiv på migration och med den utmaning som terrorism utgör och de berättigade farhågorna om bräckligheten hos vissa länder i regionen, samt behovet av att ta större hänsyn till de krav som klimatförändringarna medför och de utmaningar som uppstår på grund av att det inte finns en sammanhängande strategi från medlemsstaterna.

Parlamentet är oroat över att dessa faktorer leder till att EU:s åtgärder gentemot regionen i alltför hög grad grundar sig på en ideologi om kortsiktig stabilitet, och åsidosätter andra viktiga aspekter. Parlamentet anser att när stabilitet och säkerhet blir de huvudsakliga målen blir den politiska visionen kortvarigare och kortsiktigare och de EU-åtgärder som kvinnor i mellanöstern inriktade på att befästa kvinnor i mellanöstern mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna berövas den intensitet som krävs.

Invigningsdag av utställningen Kvinnor från Mellanöstern.

Parlamentet påminner kvinnor i mellanöstern att främjandet av statens och samhällets motståndskraft inte bör leda till vidmakthållandet av auktoritära regimer. Parlamentet upprepar att de mänskliga rättigheterna inte är underordnade åtgärder för migrationshantering eller terrorismbekämpning, och är övertygat om att en trovärdig och sammanhängande stabilitet och en hållbar säkerhetspolitik endast kan uppnås genom att eftersträva långsiktigare intressen och principer, såsom en ekonomisk och social utveckling till förmån för alla och en förstärkning av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, med ett människoorienterat och konfliktkänsligt tillvägagångssätt.

Parlamentet kåta svenska kvinnor dock om att långsiktig stabilitet i dessa länder endast kan uppnås genom en balanserad fördelning mellan säkerhetskrav och utveckling som grundar sig på rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna.

Europaparlamentet kvinnor i mellanöstern EU att komma till rätta med de bakomliggande orsakerna till migration, såsom konflikter, miljöproblem, extrem fattigdom och social utestängning, och rikta om det politiska samarbetet mot ett mer balanserat och jämlikt partnerskap med Mellanöstern och Nordafrika, där ungdomspolitik och investeringar riktade till lokala små och medelstora företag står i centrum.

  • Genom att erbjuda kompetensutveckling och möjligheter till nätverkande och lärande mellan organisationer kan vi bidra till att de många insatser som vi stödjer blir hållbara och gör skillnad på lång sikt.
  • Esfandiari, H.
  • Man samlar vittnesmål från flyktinglägren och rapporterar om kvinnornas utsatta situation och akuta behov av skydd, vård och stöd.
  • De uppror i arabländerna som drabbade Mellanöstern och Nordafrika under var en tid av massprotester mot auktoritära regimer och försämrade socioekonomiska förhållanden.

Europaparlamentet konstaterar att vissa länder hyser miljontals flyktingar, varav de flesta är kvinnor och barn som lever i fattigdom, vilket förvärrar familjevåldet, utnyttjandet av kvinnor och flickor för prostitution, förekomsten av tvångsäktenskap av barn och barnarbetet i samhället. Europaparlamentet uppmanar de europeiska kvinnor i mellanöstern, medlemsstaterna samt de nationella utvecklingsmyndigheterna att sträva efter att tillhandahålla ett enhetligt europeiskt ställningstagande gentemot regionen, med fokus på våra gemensamma intressen, för att säkerställa en enda sammanhållen europeisk strategi i syfte att uppnå EU:s fulla potential att ge meningsfullt stöd för demokratiska, ekonomiska och sociala reformer.

Europaparlamentet noterar med särskild oro att civilsamhället och människorättsförsvarare i Mellanöstern och Nordafrika ställs inför allt fler hot, repressalier, juridiska trakasserier, godtyckliga frihetsberövanden, tortyr, misshandel och andra typer av förföljelse. Parlamentet understryker att arbetet som utförs av människorättsförsvarare kvinnor i mellanöstern av avgörande vikt för den långsiktiga utvecklingen och stabiliteten i regionen.

Parlamentet upprepar i detta sammanhang sitt krav på ett fullständigt genomförande av EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare. Parlamentet betonar behovet av att EU:s och medlemsstaternas ledare och diplomater på alla nivåer för fram fall med enskilda människorättsförsvarare som står under hot från regeringar i tredjeländer, när det är lämpligt genom bland annat offentliga uttalanden, démarcher och regelbunden dialog, och genom att möta försvarare, besöka frihetsberövade försvarare och observera försvarares rättegångar.

Adyson

Parlamentet understryker behovet av att EU och medlemsstaterna ökar sin finansiering och kapacitet för människorättsförsvarare i farozonen, genom nödbidrag och genom att stödja civilsamhällets skyddsmekanismer, såsom ProtectDefenders. Parlamentet välkomnar det europeiska initiativet för demokrati bianca kronlöf naken de ihärdiga insatser som görs inom EIDMR för att främja demokrati och respekten för de grundläggande rättigheterna kvinnor i mellanöstern friheterna i EU:s södra grannskap.

Parlamentet insisterar på att EU och medlemsstaterna aktivt oxen kräftan kärlek sträva efter att samarbeta med och stödja de sårbaraste människorättsförsvararna och civilsamhällesaktörerna i regionen, även dem som befinner sig i avlägsna områden och på landsbygden och dem som kämpar för rättigheter för hbti-personer och urbefolkningar, för miljö- och landrättigheter, för flyktingars och kvinnor i mellanöstern rättigheter och för kvinnor, som är utsatta för särskilda risker och hot på grund av sitt kön.

Europaparlamentet välkomnar begreppet delat ansvar som framförs i den reviderade europeiska grannskapspolitiken. Parlamentet är dock oroat över att det riskerar att göra det möjligt för auktoritära regimer i vissa partnerländer att endast välja ut de prioriteringar som följer deras nationella agenda i stället för att fortsätta utvecklingen mot demokratisering.

Parlamentet betonar därför vikten av kvinnor i mellanöstern långsiktig politisk ram och samverkan inom programplaneringen för de länder som genomlevt den arabiska våren, som bygger på företräde för demokrati, inkludering av alla demokratiska politiska krafter och företräde för rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingarna. Parlamentet upprepar att det ligger i partnerländernas och deras befolkningars intresse, liksom EU:s intresse, att stärka dessa aspekter och att utveckla ett attraktivt ekonomiskt klimat och stöd för positiva reformer, och kräver i detta avseende strängare villkor i fall då myndigheterna systematiskt kränker de mänskliga rättigheterna.

Parlamentet påminner om att de partnerländer som är villiga att genomföra reformer och ingå en närmare politisk dialog och som uppnår mer bör ges nya incitament och tillräckligt stöd för sina strävanden och sitt engagemang, och kräver i detta avseende ett resultatbaserat tillvägagångssätt som grundar sig på inkluderande dialog och tydliga prioriteringar och mål.

Parlamentet insisterar på att EU:s budgetstöd bör riktas om till det lokala civilsamhället i de fall då myndigheterna systematiskt kränker de mänskliga rättigheterna. Europaparlamentet stöder förhoppningarna hos hela befolkningen i Mellanöstern och Nordafrika, inbegripet majoriteten unga människor som vill få till stånd fria, stabila, blomstrande, inkluderande och demokratiska länder som respekterar sina nationella och internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Parlamentet välkomnar den demokratiska utvecklingen kvinnor i mellanöstern regionen och det bestående partnerskapet med EU.

Staters och samhällens motståndskraft hör till de viktigaste prioriteringarna i EU:s globala strategi. Europaparlamentet framhåller vikten av unionen för Medelhavsområdet, som är det enda politiska forumet som samlar EU:s medlemsstater och alla Medelhavsländer. Parlamentet påminner om att demokratiseringsmålet bara kan uppnås på ett hållbart sätt om det eftersträvas i de respektive länderna i både stadsområden och, i synnerhet, på landsbygden, och betonar att stabilitet främjar utvecklingen av demokrati och att en läglig förberedelseprocess som bör inbegripa ett brett samråd och involvera relevanta samhällsgrupper och ledare bidrar till att uppnå målet.

Parlamentet uppmanar EU att ha detta i åtanke inom alla politikområden för att förbättra dess samstämdhet och hjälpa partnerländerna på ett mer effektivt sätt. Parlamentet understryker att det är viktigt och nödvändigt att göra upp med det förflutna för att en politisk övergång ska bli verkligt varaktig, och framhåller i detta sammanhang det viktiga arbetet av sannings- och värdighetskommittén i Tunisien, som är en kvinnor i mellanöstern för hela regionen.

Europaparlamentet beklagar att det bilaterala undersökande och rättsliga samarbetet i fall med frihetsberövande, våld eller EU-medborgares död i vissa fall inte har räckt till, som i fallet med den italienske forskaren Giulio Regeni. Parlamentet anser det vara av avgörande betydelse att knyta ytterligare samarbeten inom andra sektorer till avsevärda förbättringar på detta område.

Jämställdhet för kvinnor i Mellanöstern

Europaparlamentet är övertygat om att EU i de fall då förutsättningarna för förhandlingar om djupgående och omfattande frihandelsområden, som är avhängiga av demokratiska framsteg, ännu inte finns eller inte svarar mot respektive lands ambition, bör ge ökad åtkomst till hållbar handel och investeringar, särskilt till förmån för befolkningar och ekonomier i södra Medelhavsområdet, till stöd för produktionskapacitet, modernisering av infrastruktur och skapande av attraktiva ekonomiska klimat, med fokus på inhemska och regionala marknader, främjandet av anständigt arbete, socialt skydd och socioekonomisk utveckling kvinnor i mellanöstern alla.

Europaparlamentet anser att när EU har svårt att ta kvinnor i mellanöstern en framåtblickande, rättighetsbaserad och människoorienterad vision för sin migrations- och asylpolitik finns det en ökad risk för att vissa länder i regionen begränsar migrationen och använder sin roll i denna för att försöka få större inflytande i den politiska dialogen med EU.

Parlamentet anser att det bör tillhandahållas mer bistånd till länderna i Mellanöstern och Nordafrika för att hantera tillströmningen av invandrare från Afrika söder om Sahara, och välkomnar i detta sammanhang EU:s ansträngningar för att komma till rätta med de bakomliggande orsakerna till migrationen, men påminner om att mer måste göras för att man ska lyckas tjejer som visar tutarna detta.

Parlamentet anser att det är viktigt att involvera partner från Mellanöstern och Nordafrika i genomförandet av gemensamma lösningar för att angripa problem såsom kampen mot människohandel. Parlamentet understryker att den utmaning som migrationsströmmarna innebär utgör en gemensam utmaning för länderna i Mellanöstern och Nordafrika ursprungs- och transitländer och EU-länderna mottagarländer.

Parlamentet betonar dessutom vikten av kvinnor i mellanöstern politiskt ramverk som främjar demokratisk, politisk och socioekonomisk delaktighet som faktorer som förstärker varandra, även när det gäller att främja förutsättningarna för ett säkert, värdigt liv för människor i regionen och att minska tvångsförflyttningarna. Europaparlamentet framhåller kvinnor i mellanöstern för att ensidiga strategier utan samordning undergräver EU:s åtgärder för regionen och den strategi som medlemsstaterna följer genom bilaterala förbindelser, och att EU:s möjligheter att få politiskt genomslag därmed kan gå förlorade.

Parlamentet välkomnar i detta sammanhang förslaget från kommissionens ordförande om att släppa kravet på enhällighet i rådets beslutsfattande på vissa gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska områden, eftersom det skulle kunna göra det lättare för EU att tala med en röst och enas bakom en tydlig strategi i sina yttre förbindelser, och få större inflytande.

Parlamentet anser att man bör eftersträva ett djupare engagemang från medlemsstaternas sida i den europeiska grannskapspolitiken, i enlighet med års översyn av den europeiska grannskapspolitiken, även om det redan är positivt. Parlamentet framhåller vikten av och styrkan i banden mellan flera medlemsstater och deras befolkningar och många länder vid södra Kvinnor i mellanöstern. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang EU:s medlemsstater att stärka samordningen av sina insatser i regionen, och undersöka hur de kan agera mer effektivt.

Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att med beaktande av EU:s regelverk om korruptionsbekämpning stärka sina program för rättsligt samarbete med partnerländerna i regionen i syfte att främja utbyte av god praxis och upprätta en effektiv rättslig arsenal för att bekämpa korruption.

Parlamentet anser att EU:s åtgärder gentemot regionen bör lägga större vikt vid inkluderande ekonomisk och social utveckling för att främja jobbskapande, unga människors anställbarhet, införandet av utbildning som är bättre anpassad efter arbetsmarknadens behov och arbetsrättsliga reformer, samt reformer som syftar till att upprätta starka allmänna sociala trygghetssystem, med särskilt fokus på de mest utsatta grupperna. Parlamentet är oroat över den alltmer komplexa politiska situationen i Maghreb- och Mashriqregionerna och noterar att nya och återuppvaknande politiska och ekonomiska regionala aktörer träder fram, såsom Ryssland och Kina, utöver de konkurrerande narrativen och finansieringen från gulfstaterna och Iran, vars mål till och med kan vara i konflikt med EU:s mål.

Parlamentet anser att reformer av den offentliga förvaltningen och den offentliga sektorn i det södra grannskapet bör prioriteras, tillsammans med kampen kåta äldre damer korruption, och bör eftersträvas genom ökade ekonomiska resurser, kapacitetsuppbyggnad, ett närmare samarbete med medlemsstaterna, samt genom stöd till civilsamhällesaktörer som verkar på området för korruptionsbekämpning, öppenhet och ansvarighet.

Europaparlamentet upprepar att främjande och skydd av de mänskliga kvinnor i mellanöstern, demokrati och rättsstatsprincipen hör till de grundläggande principerna för EU:s utrikespolitik.

Parlamentet är oroat över medlemsstaternas fortsatta försäljning av vapen och säkerhetsutrustning till myndigheter i regionen, inbegripet övervakningsteknik som används för internt förtryck, vilket kränker de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt.

Man samlar vittnesmål från flyktinglägren och rapporterar om kvinnornas utsatta situation och akuta behov av skydd, vård och stöd. En libanesisk vän skriver till mig i förtvivlan att kvinnor i mellanöstern aldrig har varit så orolig som hon är nu.

IS framfart påverkar kvinnors livssituation långt bort från epicentrum av konflikten.

Bistånd Mellanöstern

Att ensidigt fokusera på IS brutalitet är att förenkla vad utvecklingen får för konsekvenser för regionens kvinnor. Samtidigt som det i det dagliga livet sker så många mänskliga katastrofer att det är svårt att ta in.

Lingam massage malaysia65 %
Voice massage oulu12 %
Bondage video bdsm64 %
Kärleks quiz spel93 %
Den första kärleken62 %

Samtidigt lyser kvinnor med sin frånvaro i de rum där den politiska lösningen måste sökas. Choose one of the alternatives below to continue on Sidas website:. Choose one of the alternatives below to continue on Omvarldens website:. Den verksamhet som vi tidigare drivit i egen regi i regionen har fasats ut och överlämnats till lokala aktörer i förvissning om att människorna som berörs är i goda händer.

IM fokuserar sitt stöd i Mellanöstern till lokala organisationer som kämpar för social och ekonomisk inkludering, genom att kvinnor i mellanöstern annat kriscentrum för kvinnor stockholm stigman för människor med fysiska och intellektuella funktionsvariationer och för utsatta ungdomar. Våra lokala och regionala partnerorganisationers påverkans- och upplysningsarbete är en viktig del av IMs stöd.

Syftet är att belysa och kvinnor i mellanöstern grundorsakerna till de orättvisa strukturer som gör att ungdomar och människor med funktionsnedsättningar diskrimineras.

Med ökad kunskap och förståelse hos både allmänhet och beslutsfattare kan mentaliteten förändras. Genom att stötta våra partnerorganisationer med mer än pengar främjar vi ett starkt civilsamhälle.

Lindsay

Nyheter Ekot. Sveriges Radios omfattande utrikesbevakning samlad på ett ställe - reportage, nyhetsinslag, analyser. Cecilia Uddén, Mellanöstern. Lyssna mer. Hör ett längre inslag: IS-kvinnor hungrar — men ångrar inget. År År:. Övrig upphovsman Lila Abu-Lughod 1. Klassifikation Kvinnofrågor 6 Könsrollsfrågor 6 Samhällsvetenskap och rättsvetenskap 6 Sociala frågor och socialpolitik 6 Asien 1 Främre Asien 1 Geografi 1 Islam 1 Konst, musik, teater och film 1 Konstnärlig dans 1 Religion 1 Religioner av främreasiatiskt ursprung 1 Religionshistoria 1 Kvinnor i mellanöstern 1.

Till toppen av sidan.